Interreg #IWTS 2.0

IWTS staat voor Inland Waterway Transport Solutions en heeft als doel het gebruik van binnenvaarttransport op kleinere en tot nu toe onbenutte waterwegen in de Noordzee regio te vergemakkelijken en te bevorderen. Het project wordt geleid door de Maritieme Academie Harlingen, die samen met negen partners uit Nederland, Engeland, Zweden, Duitsland, België werken aan het tot stand brengen van een modal shift. Nu kiezen expediteurs en verladers nog te vaak voor het vervoer van producten over de weg, met de nodige problemen – zoals wegopstoppingen en een hoge CO2 uitstoot – tot gevolg.

Transport via het water vormt een uitstekend alternatief. Het is niet alleen een stuk goedkoper, maar ook veel duurzamer. Dat in veel gevallen nu niet wordt gekozen voor transport via het water hangt samen met een aantal problemen, die binnen dit project worden aangepakt.

ERASMUS+ project COMPETING

COMPETING is een acroniem voor Competence Based Education and Training for Inland Navigation. Binnen dit ERASMUS+ project, dat geleid wordt door de STC Group in Rotterdam, werken in totaal vijftien partners uit acht verschillende Europese landen samen aan de ontwikkeling en harmonisatie van competentiegericht onderwijs en training voor de binnenvaart. Op dit moment wordt varend personeel in de Europese binnenvaartsector volgens verschillende normen en richtlijnen opgeleid en daarin moet verandering komen.

In 2016 kwam er al een richtlijn tot stand met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificatie in de binnenvaart: Standards of Training and Certifications in Inland Navigation (STCIN). Het project COMPETING zal verdere invulling gaan geven aan de normering zoals vastgelegd in STCIN. Het uiteindelijke doel van het project is een bijdrage leveren aan het vergroten van de arbeidsmobiliteit in de binnenvaartsector.

Interreg MARIGREEN

Het project MariGreen is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Duitsland en richt zich op innovaties, die een bijdrage leveren aan een schonere en milieuvriendelijker scheepvaart. Het project wordt gecoördineerd door het Duitse bedrijf MARIKO Gmbh, dat al eerder als projectleider bij vergelijkbare initiatieven betrokken was.

Binnen MariGreen worden twaalf innovatieprojecten gerealiseerd. Een mooi voorbeeld daarvan is de ombouw van de Emeli, een van de opleidingsschepen van de Maritieme Academie Harlingen. Het schip, dat als testschip binnen MariGreen wordt ingezet, wordt voorzien van een hybride motorsysteem, waarbij de elektromotor wordt gevoed door een brandstofcel op waterstof. Op deze manier kan het schip in de toekomst veel zuiniger en schoner varen.
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectorganisatie: dhr. J.J. Boll, bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)517 – 412300 (algemeen nummer) of e-mail: j.boll@maritiemeacademieharlingen.nl.